Kompletný sprievodca Moodle

ComputerPress vydáva našu knihu Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Dozvedieť sa viac

Preškolili sme viac ako 200 učiteľov

Počas našich školení sme na systém Moodle preškolili už viac ako 200 učiteľov základných a stredných škôl

Dozvedieť sa viac

Sme tu pre Vás

Pomôžeme Vám prevádzkovať a spravovať Moodle

Dozvedieť sa viac

Teacher.sk

Moodle

Moodle je softvérový balíček pre vytváranie kurzov založených na Internete a web stránkach. Je to projekt, ktorý neustále napreduje určený pre podporu sociálneho konštruktivistického rámca vyučovania.

Moodle je poskytovaný bezplatne ako Open Source softvér (pod GNU Public License). V podstate to znamená, že Moodle je chránený autorským právom, ale napriek tomu máte určitú slobodu. Napríklad, máte povolenie kopírovať, používať a modifikovať Moodle pod podmienkou, že súhlasíte s tým, že budete poskytovať kód ostatným; nebudete modifikovať alebo odstraňovať pôvodnú licenciu a autorské práva, a použijete tú istú licenciu pri akejkoľvek odvodenej práci. Prečítajte si licenciu pre viac datailov a prosím kontaktujte držiteľa autorského práva priamo, ak máte nejaké otázky.

Moodle pôjde na akomkoľvek počítači, na ktorom je nainštalované PHP a podporuje viacero typov databáz (predovšetkým MySQL).

Slovo Moodle bolo pôvodne akronymom pre Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment (modulárne objektovo orientované dynamické výukové prostredie); táto informácia môže byť zaujímavá predovšetkým pre programátorov a teoretických pedagógov. Možno ho tiež považovať za sloveso, ktoré popisuje proces voľného presunu pri získavaní informácií, robenia vecí podľa seba, hravosť, ktorá často vedie k pochopeniu problému a podporuje tvorivosť. V tomto zmysle sa vzťahuje na zrod Moodla, ale aj na prístup študenta či učiteľa k výuke v online kurzoch. Ktokoľvek, kto používa Moodle je tzv. Moodler (nadšenec Moodle).

Filozofia moodle

Koncepcia a vývoj systému Moodle sú založené na istom smere v teórii vyučovania, na spôsobe myslenia, ktorý sa niekedy stručne označuje ako sociálnokonštruktivistická pedagogika.

Konštruktivizmus

Z pohľadu konštruktivizmu, ľudia aktívne konštruujú svoje vedomosti a poznatky z interakcií so svojim okolím. Čokoľvek čo čítame, vidíme, počujeme, cítime a čoho sa dotýkame dávame do súvisu s už nadobudnutými vedomosťami a ak tieto nové poznatky sú pre nás užitočné tak môžu vytvoriť nové poznatky a vedomosti. Poznatky sú silnejšie, keď ich môžeme úspešne využívať v širšom prostredí. Nie sme len veľkou pamäťou, ktorá pasívne prijíma informácie. Tiež nie je možný „transport“ vedomostí čítaním niečoho alebo počúvaním niekoho.

Neznamená to však, že by sa nebolo možné učiť čítaním webovej stránky alebo sledovaním prednášky. Konštruktivizmus len zdôrazňuje, že pri tom dochádza k interpretácii, nie len k jednoduchému prenosu informácií z jedného mozgu do druhého.

Konštrukcionizmus

Konštrukcionizmus vychádza z toho, že učenie je zvlášť efektívne, ak pri ňom tvoríme niečo pre iných. Môže to byť čokoľvek, od jednoduchej vety alebo oznámenia v Internete až po zložitejšie výtvory, akými sú obraz, dom či softvér.

Predchádzajúci text si, napríklad, môžeme prečítať niekoľkokrát a i napriek tomu jeho obsah do zajtra zabudneme. Keby sme však mali myšlienky, ktoré obsahuje, vysvetliť vlastnými slovami niekomu inému, je zrejmé, že pochopenie by bolo hlbšie, bolo by lepšie začlenené do nášho myslenia. Preto si ľudia robia počas prednášok poznámky, aj keď ich už možno nikdy nebudú čítať.

Sociálny konštruktivizmus

Sociálny konštruktivizmus rozširuje predchádzajúce myšlienky na sociálnu skupinu, kde sa veci vytvárajú spoločne a pre všetkých, takže vzniká malá kultúra spoločných výtvorov so spoločnými významami. Keď je jedinec zaradený do takejto skupiny, nepretržite sa učí, ako byť jej súčasťou v mnohých rovinách.

Jednoduchým príkladom môže byť ľubovoľný predmet, napríklad šálka. Možno ju použiť na všetko možné, ale jej tvar jasne naznačuje existenciu akéhosi povedomia o skladovaní tekutín. Komplikovanejším príkladom môže byť elektronický kurz ‐ tu nielen “tvar” softvérového nástroja naznačuje fungovanie, ale činnosť členov skupiny a texty, ktoré vytvorili, pomáhajú utvárať správanie každého člena skupiny.

Kolektívne a samostatné správanie

Tento koncept sa hlbšie zaoberá motiváciou účastníkov diskusie. Za individuálne sa považuje správanie, pri ktorom sa človek snaží zostať objektívny a vecný, obraňuje svoje vlastné myšlienky a hľadá logické chyby v argumentácii oponenta. Vzťahové správanie je empatickejší prístup pripúšťajúci subjektívne postoje, snaží sa počúvať a klásť otázky v snahe porozumieť názoru druhej strany.

Cieľové správanie vzniká vtedy, keď človek vníma obe tieto možnosti prístupu a je schopný si jednu z nich vybrať ako vhodnú pre konkrétnu situáciu. Rozumná miera vzťahového správania je pri učení v skupine silným stimulom pre štúdium ‐popri zbližovaní ľudí podporuje hlbšiu reflexiu a skúmanie ich presvedčenia.

Záver

Ak o týchto veciach začneme premýšľať, ľahšie prídeme na to, aká skúsenosť by najlepšie podporovala učenie z pohľadu študenta. Nebudeme sa potom obmedzovať len na zverejňovanie informácií a na stanovovanie, čo majú študenti vedieť. Uvedomíme si aj to, že každý účastník kurzu môže byť rovnako učiteľom i študentom. Práca učiteľa sa tak môže presunúť z úlohy “zdroja znalostí” do úlohy niekoho, kto ovplyvňuje, predstavuje model správania, naväzuje so študentmi osobný kontakt podľa ich individuálnych študijných potrieb a upravuje diskusie a činnosť študentov tak, aby účastníkov kolektívne viedli k naplneniu študijných cieľov celej študijnej skupiny.

Systém Moodle samozrejme tento spôsob správania nevnucuje, ale práve takýto spôsob výuky podporuje najlepšie. V budúcnosti budú hlavným smerom ďalšieho vývoja systému Moodle práve zlepšenia v oblasti pedagogiky.

zdroj: moodle.org

Kontakt

Teacher.sk, s.r.o.
Štefánikova 57
949 01 Nitra

IČO: 44 764 286
DIČ: 202 284 0325
Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24699/N

e-mail: info@teacher.sk