Publikácia je určená začínajúcim programátorom a ľuďom, ktorí o programovaní nevedia nič, ale chcú preniknúť do jeho zákutí.

Úvodné kapitoly sú venované algoritmizácii a popisu toho, čo vlastne algoritmus je, ako funguje a čím sa vyznačuje. Na prvých stránkach programovanie ako také zostáva bokom a autor sa snaží naučiť čitateľa algoritmicky myslieť pomocou štruktúrogramov - slovno-grafického zápisu algoritmov.

V ďalšej časti sa prechádza základnými algoritmickými štruktúrami a ich zápisom v programovacom jazyku pascal, vysvetľuje význam a účel premennej správanie sa cyklov s podmienkou na začiatku, na konci, príp. so známym počtom opakovaní. Neskôr vysvetľuje význam a používanie typov.

Plynulo prechádza na podprogramy - procedúry a funkcie vo všetkých variáciách a tu robí za výkladom čiarku.

Záver publikácie je venovaný konkrétnym príkladom, popisu a často aj kompletnému riešeniu načrtnutých problémov. Tieto úlohy sú usporiadané postupne tak, aby čitateľ prenikal stále hlbšie do programovacieho jazyka, jeho metód, unitov atď.


Download