Táto učebnica vznikla ako protest voči matematike a spôsobu, ktorým sa vyučoval pascal na stredných školách (kde 99% problémov bolo matematických). Výklad je realizovaný hravou formou, príkladmi zo života a s určitým humorným zveličením a nadhľadom.

Predpokladá sa, že žiak zvládol základné algoritmické konštrukcie, polia a nie je mu neznámy pojem procedúry ani funkcie.

V prvej časti sa snažíme o vytvorenie vzťahu (pozitívneho) k algoritmizácii a programovaniu vôbec. Ide o vysvetlenie niekoľkých partií z programovacieho jazyka. Väčšinou ide o nové, v algoritmizácii nepoužívané oblasti (práca s reťazcami, dynamické premenné,...).

Druhú časť tvoria programátorské techniky, ktoré prinášajú nové veci nie po syntaktickej, ale po algoritmickej stránke. Využívajú len známe známu syntax, no v myšlienkových pochodoch sa dosť odlišujú od klasického sekvenčno-vetviaceho programovania (zásobník, front, binárne stromy, backtracking,...).

Tretia časť je venovaná len a len grafike.

Štvrtou kapitolou sa snažíme poskytnúť nádejným budúcim programátorom svoje niekoľkoročné skúsenosti, ktoré sa väčšinou v príručkách pohromade nenachádzajú.

Celá učebnica poskytuje nadhľadový pohľad na Turbo pascal a snaží sa o jeho vysvetlenie (prípadne naučenie) netradične a v príkladoch.


 

Download